Reklamačný poriadok

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Miestom pre uplatnenie reklamácie je výhradne sídlo spoločnosti, dátumom prevzatia vadného tovaru je dátum fyzického prevzatia pracovníkom firmy, alebo dátum, kedy dopravca doručí zásielku na uvedenú adresu.

Pokiaľ kupujúci (ďalej odberateľ) zistí závadu na tovare, na ktorý sa vzťahuje záruka, doručí tovar na vyššie uvedenú adresu spolu s kópiou dokladu o nákupe (faktúrou). Bez týchto dokladov nebude tovar prevzatý a bude vrátený na náklady odberateľa sp仝.

Náklady na prepravu k miestu reklamácie hradí odberateľ, dopravu sp仝 hradí pri oprávnenej reklamácii firma GAME-CENTER. Tovar zasielaný na náklady firmy nebude prijatý k reklamačnému konaniu.

Oprávnené reklamácie spĺňajúce vyššie uvedené podmienky budú vybavené v zákonných lehotách. Pozáručné opravy budú uskutočnené na základe písomnej objednávky.

Do reklamačného konania nebude prijatý tovar, ktorý je viditeľne poškodený, nevhodne zabalený alebo poškodený neodborným zásahom či používaním v rozpore s dokumentáciou. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené dopravou, mechanickým poškodením, neodvratnou udalosou (živelná pohroma), neprípustným zásahom do zariadenia, poprípade inými neodbornými zásahmi. Mechanické poškodenie alebo zmeny v záručnom liste prevedené neoprávnenou osobou sú dôvodom ku zrušeniu záruky.

Všetky reklamácie vybavujeme podľa platného znenia Občianskeho zákonníka (č. 40/1964 zb.) a podľa platného znenia Zákona o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 zb.) 

Na tovar sa vzťahuje záručná lehota 24 mesiacov od dňa predaja spotrebiteľovi.

Pri odstrániteľnej vade má kupujúci právo, aby bola bezplatne a riadne odstránená (§622 OZ). O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.


VRÁTENÉ ZÁSIELKY

Pokiaľ nám platba za tovar dlhšie nepríde, vyzveme kupujúceho prostredníctvom mailu alebo telefonicky, aby si zásielku vyzdvihol. Prípadne, aby nás informoval, či zásielku prebral-neprebral.
Ak si však kupujúci nestihol, nemohol tovar prevziať, kontaktujte nás a informujte o tomto vopred. Zásielku vám na požiadanie pošleme op仝. Expedičné náklady budú účtované. Bohužiaľ nie vždy dostanete do schránky oznámenie. Nedoručenie oznámenia nie je ale spôsobené našou chybou.

VRÁTENIE TOVARU

Pokiaľ so zakúpeným tovarom z nášho obchodu nie ste spokojní, môžete ho vrátiť, najneskôr však do 14 dní od dňa prevzatia tovaru zákazníkom. Tovar bude predávajúcim po predchádzajúcej dohode so zákazníkom a po doručení takého tovaru (na adresu prevádzkovateľa) prijatý. Tovar na výmenu nám neposielajte dobierkou!!! V tomto prípade nebude vaša požiadavka vybavená.

Tovar musí byť vrátený nepoškodený, nepoužívaný, kompletný, v pôvodnom nepoškodenom obale a s dokladom o kúpe. Tovar neposielajte na dobierku - nebude prevzatý. Po vrátení tovaru bude zákazníkovi vrátená cena tovaru (do ceny tovaru sa nezapočítava dopravné) poštovnou poukážkou najneskôr do 5 pracovných dní od dňa, kedy bol vrátený tovar doručený na našu adresu. O úmysle vrátiť tovar zakúpený v našom obchode nás, prosím, informujte e-mailom na [email protected]


Tovar, ktorý chcete vymeniť nám pošlite na našu adresu spolu s faktúrou a na jej zadnú stranu napíšte, za ktorý tovar vám ho máme vymeniť. Vopred nám dajte e-mailom vedieť, že ho posielate a pre ktorú náhradu máte záujem, aby sa nestalo, že tovar sa v čase keď bude na ceste k nám vypredal.

Adresa na posielanie tovaru k výmene alebo k vráteniu:

Game-Center s.r.o.
Ružová 19
946 51 Nesvady

V prípade, že tovar vraciate a neželáte si náhradu, pošlite ho spolu s faktúrou a na jej zadnú stranu napíšte číslo účtu, na ktoré vám máme zaslať peniaze.

Vymenený tovar posielame poštou v štandardnej cene dopravy.
Sumu za vrátený alebo vymenený tovar vám zašleme do 20dní od doručenia balíka a to poštovou poukážkou alebo na váš osobný účet.


OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Poskytnutie údajov je dobrovoľné,nepovinné. Vaše osobné údaje zostanú uložené na dobu neurčitú v našej databáze. Ostanú pre prípadné riešenia reklamácií, či iných obojstranných záležitostí-odvolávajúc sa na zákon č.428/2002 Zb.z. o ochrane osob.údajov. Neslúžia a nebudú využívané pre reklamné účely a nebudú poskytované tretím osobám. Ste však oprávnený podľa §20 odst.3 namietať proti ich ďalšiemu využívaniu a to písomnou formou. Ďakujeme za pochopenie.